PREEK VAN DE WEEK: Hoogfeest van Pinksteren (Jaar A) (kleur: rood)

Lezingen: Handelingen van de Apostelen 2, 1 - 11
Eerste Brief van de heilige Apostel Paulus aan de christenen van Korinte 12, 3b-7.12-13
Evangelie volgens Johannes 20, 19-23

Dierbare gelovigen. In het Oude Testament voert de oorsprong van Pinksteren terug tot een plechtigheid, waarin God dank werd gebracht voor de jaaroogst. In het Nieuwe Testament werd het een feest van geweldige blijdschap: de komst van de Heilige Geest met al zijn gaven en gunsten. Toen de dag van Pinksteren aanbrak waren de leerlingen bijeen in het Cenakel. Plotseling kwam er uit de hemel een gedruis alsof er hevige wind opstak. Heel het huis waarin zij gezeten waren was er vol van. De inwerking van de Heilige Geest moet grote verwondering hebben veroorzaakt. De mensen waren buiten zichzelf vervuld van liefde en blijdschap. De apostelen werden gesterkt in hun opdracht als getuigen van Christus het Goede Nieuws: de Blijde Boodschap te verkondigen nl. dat Jezus is gestorven en verrezen voor ons heil en dat Hij de Zoon van God is. Onder aanvoering van Petrus lieten de leerlingen zien hoe vervuld zij waren. Zij begonnen te verkondigen in allerlei vreemde talen. Was dit de uitwerking van de vurige tongen? De nederdaling veroorzaakte een onverschrokken enthousiasme en vurigheid om te verkondigen: in het openbaar en voor wie het wilde horen over de hele wereld. Daarmee is Pinksteren niet afgelopen of alleen maar de geschiedenis van een bijzondere gebeurtenis! Ook wij zelf dienen hiermee aan het werk te gaan. Maar moeten wij dan op alle hoeken van de straten gaan staan om de Blijde Boodschap te verkondigen?

Ofschoon wij om te getuigen best wat meer lef zouden mogen tonen, is dat niet de eerste vereiste en onze voornaamste taak. Wat wij wel kunnen en mogen doen is:

Daarvoor hebben we het vuur van de H. Geest nodig. Hij is de Schepper van alle dingen en al het goede. Zijn gaven in ons kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de opbouw en leefbaarheid van onze samenleving; beter gezegd de opbouw van het Koninkrijk Gods. De H. Geest werkt overigens voortdurend in de wereld. Ook al lijken we daar niet veel van te merken door oorlog, honger, vervolging en andere levensbedreigende situaties. Het werk van de H. Geest ervaren we in de goede dingen om ons heen. Was dit niet zo dan was er sprake van totale chaos en dat is - ondanks de vele problemen - niet het geval. Naast lijden en geweld zien we ook voorbeelden van humanitaire hulpverlening zoals de zorg om slachtoffers en gewonden, ziekte bestrijding en de onvermoeibare hulp en inzet van velen voor het behoud van de schepping en het streven naar werkelijke vrede.

In de hedendaagse tijd is er veel belangstelling voor spiritualiteit of geestelijk leven. Laten we wel bedenken dat lang niet alle spiritualiteit ook christelijke spiritualiteit is. Na een periode van humanisme en rationalisme zijn er steeds meer invloeden waar te nemen van mystiek, esoterie, gnostiek en new age. Voor velen is het moeilijk om onderscheid te maken in wat goed en wat op zijn zachtst gezegd verkeerd en gevaarlijk kan zijn. Wat van God komt is de H. Geest en een juiste verhouding met Hem. Wat niet van God komt is van de Satan en veroorzaakt een verstoorde relatie met God. Waartoe be´nvloeding door Satanisme kan leiden bewezen de gevolgen op middelbare scholen in Limburg en de VS. Er is veel verwarring. Zelfs de genade en de gaven van de Heilige Geest worden soms verward met het paranormale. Maar hoe kunnen we dan het juiste onderscheid maken tussen de wonderen en gaven van God en van de Satan?

Wanneer zij van God komen zijn ze tot opbouw van de Kerk en verheerlijking van Jezus Christus. En niet voor commerc´ele doeleinden of succes voor de beroepsgenezers. Occultisten bepalen zelf wanneer zij een 'gave' gebruiken. De een houdt hiervoor spreekuur en een ander bv. een healing. Een wonder kan nooit door een mens geclaimd worden. In I Kor. 12,11 zegt St. Paulus: de H. Geest bepaalt voor wie, door wie en wanneer een wonder of teken plaats vindt!!! Voor een occultist zijn de gaven van Satan zeer vermoeiend. Hij moet zich telkens opladen door occulte handelingen. Een magnetiseur gebruikt o.a. yoga, spiritisme of zelfs drugs als zgn. 'oplaadmiddel'. De gaven van genezing die van God komen gebeuren altijd volledig en volkomen. God kent geen halfwerk. Het accent ligt voornamelijk op geestelijke genezing en niet zozeer op lichamelijke genezing. Paranormale gaven zijn in veel gevallen overerfelijk en overdraagbaar van ouders of voorgeslacht, maar niet bijbels. Wel bijbels en historisch is de Pinkstertoespraak van Petrus. Hierbij kwamen drieduizend mensen spontaan tot bekering. Zomaar! Dat is een gave van Gods H. Geest. Laten we juist vandaag aan God vragen dat Hij Zijn H. Geest opnieuw en zo zuiver mogelijk in ons tot werking laat komen. Dat wij door o.a. Zijn gaven van wijsheid, inzicht en kennis blijk geven dat wij deze gaven van Hem hebben ontvangen.

Kom Heilige Geest, vervul de harten van alle gelovigen en ontsteek in hen het 'vuur' van Uw liefde. Gij kunt het aanschijn van deze aarde vernieuwen en steeds meer het aanzien van Gods Koninkrijk geven. Amen.

Terug naar het begin van de preek

cs